Shimmy Shimmer, 2023, 24 x 24 x 2cm, Plexiglas, acrylic, nail varnish, spray paint, ink, marker, £280

Shimmy Shimmer, 2023, 24 x 24 x 2cm, Plexiglas, acrylic, nail varnish, spray paint, ink, marker, £280
×